HOF VAN EERSEL

Privacyverklaring

Als u wilt genieten van een verblijf bij Hof van Eersel dan kan het niet anders dan dat u bepaalde persoonsgegevens aan ons doorgeeft. We hebben deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat uw boeking geregistreerd wordt in onze kalender en voor het wettelijk verplichte nachtregister. Maar we willen ook gewoon graag weten wie er bij ons logeert. Dat kunt u zich vast voorstellen.

Hof van Eersel verwerkt dagelijks informatie over personen. We houden ons daarbij aan de wet. We respecteren de privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen de informatie strikt vertrouwelijk. Hof van Eersel, gevestigd aan Boksheide 22 5521 PM Eersel, KvK-nummer 63806991, e-mailadres: info@hofvaneersel.nl is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Hof van Eersel verwerkt, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn.

Onze gastenadministratie
In onze administratie houden we van onze gasten bij:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• aankomst- en vertrekdatum
• betaalgegevens
• bedrijfsnaam indien van toepassing
• emailcorrespondentie
• gegevens van uw activiteiten op onze website
• geboortedatum en -plaats voor het nachtregister

Uw gegevens registreren wij zelf of ontvangen wij van derde partijen, bij wie u het boekingsproces heeft doorlopen. Soms vragen wij aanvullende persoonsgegevens maar alleen als dit nodig is om u beter van dienst te kunnen zijn.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

• Voor het verwerken van uw boeking
• Voor het afhandelen van uw betaling.
• On u goed van dienst te kunnen zijn
• Om contact met u op te kunnen nemen over uw boeking
• Om te voldoen aan de eisen van het wettelijk verplichte nachtregister.
• Voor de belastingdienst…

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
Hof van Eersel bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in elk geval 7 jaar om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen uw persoonsgegevens niet met derden behalve als dit noodzakelijk is voor onze afspraken met u en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor bescherming van uw gegevens.

Voor uw boekingen werken wij samen met verschillende online reserveringsplatforms en online betalingssystemen. Dit zijn booking.com, airbnb, natuurhuisje, home-away, bedandbreakfast.nl. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan Roomraccoon (CRM en boekingssysteem) en aan ons administratiekantoor voor zover dat noodzakelijk is voor ons CRM-systeem en de afhandeling van de (financiele) administratie van Hof van Eersel. Indien een wettelijke verplichting dit van ons eist zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Beveiliging van uw gegevens
Hof van Eersel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze boekingspagina op internet en onze website hebben een beveiligde verbinding (SSL). De computers/apparatuur waarop we werken zijn voorzien van wachtwoorden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@hofvaneersel.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hof van Eersel. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofvaneersel.nl

Recht van inzage, op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling, als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing, U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen.

Beperking verwerking, als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data, Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Tenslotte willen wij u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, of wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen dan kunt u zich wenden tot info@hofvaneersel.nl

 

Eersel, 25 mei 2018